Waarom huilen belangrijk is

Een vrouw legt uit waarom huilen belangrijk is om billenkoek echt indrukkend te laten zijn, maar ook als emotionele ontlading en opluchting na stress.Een posting van een jonge vrouw op Tumblr waarin ze uitlegt waarom huilen belangrijk om straf op de billen echt indrukkend te laten  zijn, maar ook voor emotionele ontlading en opluchting na stress. Dit is een vertaling van haar posting.

Als je gaat huilen als je op je billen krijgt. Hoe het huilen een belangrijke stap in de bestraffing is.

Huilen voor mij is belangrijk om een paar redenen. Ten eerste laat het zien dat ik berouw heb over de acties die ik heb veroorzaakt, dat ik begrijp hoe mijn gedrag of slecht beoordelingsvermogen me in gevaar kan hebben gebracht of schadelijk kan zijn geweest voor onze relatie en het algemene geluk. Maar soms is het moeilijk voor mij om mijzelf toe te staan om te huilen, vooral als ik het gevoel heb dat de straf onrechtvaardig en oneerlijk is. Meestal is de pijn van de billenkoek, hoewel zeer onaangenaam, niet genoeg om de tranen te veroorzaken. Voordat ik een pak slaag krijg is het belangrijk voor mij om te begrijpen en te accepteren dat mijn gedrag teleurstellend is.

Toen ik een kind was kon mijn vader me meestal laten schreeuwen als een baby met slechts een rustige lezing over hoeveel hij van me hield, maar hoe teleurgesteld hij was in mijn gedrag. Deze aanpak kan nog steeds werken op elke leeftijd. Een preek is niet alleen bedoeld is om het hoofd van het huishouden te luchten, maar zou eerder rustig en als een discussie dan als een uitbrander moet worden gedaan. Meestal zelfs als ik het gevoel heb dat mijn straf oneerlijk is, zal ik met een kalme discussie en preek vaak zien hoe mijn handelen mij in deze positie heeft gebracht en hoe degene waar ik om geef nu teleurgesteld was in mijn gedrag. Als de lezing met liefde, medeleven en begrip wordt gegeven, zal het mijn muren afbreken en me in een toestand brengen waarin ik echt berouwvol kan zijn.

De billenkoek kan dan worden toegediend en op het punt waar de pijn van de straf de emotionele drempel overschrijdt dat ik dit ontvang omdat ik iemand heb teleurgesteld, dan gaan de tranen komen terwijl mijn muren instorten. Het is belangrijk om te begrijpen dat de billenkoek niet moet stoppen omdat een vrouw begint te huilen. Vaak zal ik al vroeg in een straf gaan huilen omdat ik me zo slecht voel over mijn gedrag, maar op dat moment ben ik nog niet echt gestraft. Het hoofd van het huishouden moet altijd doorgaan met de billenkoek totdat het een noodzakelijk strafniveau heeft bereikt, ongeacht haar emotionele toestand. Het is duidelijk dat als ze leert dat ze gewoon kan huilen in de bedoeling dat de billenkoek dan zou stoppen voordat ze gestraft is, dit verkeerd is. Het mag nooit worden toegestaan dat ze een dergelijke controle in haar discipline kan hebben.

Ook het huilen voor het meisje is een grote emotionele en stressvolle opluchting. Meisjes zijn een zeer emotioneel wezens, en natuurlijk kan ze een zware emotionele last van schuld, wroeging en verdriet ontwikkelen. Het gevoel dat je je echtgenoot in de steek laat is voor niemand een prettig gevoel. Ze kan ook teleurstelling in zichzelf zijn, wat dezelfde negatieve emoties kan uitlokken. Huilen biedt een middel om deze zware negatieve emoties los te laten.

Na het huilen zal de vrouw het gevoel hebben dat ze op de juiste manier verantwoordelijk wordt gehouden voor haar daden, en ze zal een gevoel van vergeving voelen van haar partner. Na een “goede huilpartij”, zal er een gevoel zijn dat de lei is schoongeveegd, de overtreding is nu vergeven en vergeten, en het paar kan nu verder gaan zonder die gevoelens van schuld en teleurstelling. Dit zijn zeer goede gevoelens voor beide echtgenoten, en een belangrijk deel van de hele ervaring.

Being spanked to tears, how crying is an important step in punishment. was originally published on The obedient wife

Eerder gepubliceerd op het Daphne Fotoblog op 25 maart 2016.

Behoefte om te huilen en de wereld beter aan te kunnen

Een vrouw legt uit waarom huilen oplucht omdat ze daarna veel beter de wereld aankan en overwint en hoe ze dat bereikt door op haar billen te krijgen.: after a good cry I am better able to take on the world and win.Een vrouw legt uit waarom huilen oplucht omdat ze daarna veel beter de wereld aankan en overwint en hoe ze dat bereikt door op haar billen te krijgen. Dit is een vertaling van haar uitleg.

De noodzaak van tranen – Haar bekentenis

Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ik het leuk vind om op mijn billen te krijgen totdat ik er van moet huilen. Echter, ik denk dat het nauwkeuriger is om te zeggen dat ik de opluchting leuk vind die billenkoek waarbij ik moest huilen mij brengt.

Als mijn emoties zich opstapelen tot meer dan ik aankan, is het een grote opluchting als ik niet meer in staat hoef te zijn om de last te dragen en niet langer geobsedeerd hoef te zijn. Op mijn billen krijgen tot tranen toe is een van de manieren om die opluchting te bereiken. Als ik huil, of het nu vanuit een billenkoek is of gewoon emotioneel overbelast (dat is veel meer destructief en tijdrovend dan een simpelweg billenkoek krijgen) voel ik me vernieuwd; ik ben meer gecentreerd, verkwikt en voel me sterker.

Na een goede huilbui ben ik beter in staat om de wereld aan te pakken en te winnen. Dus, gezien deze dingen klopt het. Ik denk dat ik echt graag op mijn billen krijgt tot tranen toe. Ik weet dat als ik niet huil, de billenkoek mijn frustratie en slecht humeur alleen maar kan vergroten.

Als hij zich over me buigt, en me vertelt dat hij trots op me is, me kust, huil ik soms weer, maar dan van hoe hernieuwd ik me voel.

 

Eerder gepubliceerd op het Daphne Fotoblog op 28 januari 2016.

Huilen als je op je billen krijgt

Een vrouw legt uit waarom het belangrijk voor haar is om te huilen als ze op haar billen krijgt: the act of crying for a girl during a spanking is a great emotional and stress relief.Een vrouw legt uit waarom het belangrijk voor haar is om te huilen als ze op haar billen krijgt.

Being spanked to tears, how crying is an important step in punishment.

Crying for me is important for a couple reasons, one it shows that I am remorseful for the actions I caused, that I understand how my behavior or poor judgment may have put me in danger or been detrimental to our relationship and overall happiness.

But sometimes it is difficult for me to allow myself to cry, especially if I feel the punishment is unjust and unfair.

Typically the pain of the spanking although very unpleasant is not enough to bring on the tears. Before I am given a spanking is important for me to understand and accept that my behaviors have disappointed. When I was a child my father could usually have me bawling like a baby with just a calm lecture about how much he loved me, but how disappointed he was in my behavior. This practice can still work at any age, I lecture is not meant just to be a vent for the head of household but should be done calmly and more as a discussion then a scolding.

Most of the time even if I feel my punishment is unfair, with a calm discussion and lecture I will often see how my actions of put me in this position and how the one I care for was now disappointed in my behavior. When the lecture is done with love, compassion, and understanding it will break down my walls and put me in a headspace that will allow me to be truly remorseful. The spanking can then be administered and at the point where the pain of the punishment crosses the emotional threshold that I’m receiving this because I have disappointed someone the waterworks would turn on as all my walls come down. It is important to understand that the spanking should not he stopped just because she starts to cry.

Often I will cry early on in a punishment because I feel so badly about my behavior, but I had not been truly punished yet. The head of household should always follow through with the spanking until it reaches a punishment level regardless of her emotional state. It’s obvious that if she learns she can simply cry and make it convincing the spanking would stop before she had been punished, she must never be allowed to have that type of control in discipline.

Also the act of crying for a girl during a spanking is a great emotional and stress relief. Girls are a very emotional creature, and naturally she can develop a heavy emotional burden of guilt, remorse, and sorrow.  The feeling of letting your spouse down isn’t a pleasant feeling for anyone. She may feel disappointment in herself as well, which can trigger those same negative emotions.  Crying offers a means of releasing these heavy negative emotions.  After crying, the wife will feel as though she has been appropriately held accountable for her actions, and she will feel a sense of forgiveness from her partner. After a “good cry”, there will be a feeling that slate has been wiped clean, the infraction is now in the past, and the couple can now move forward without those feelings of guilt and disappointment.  These are very good feelings for both spouses, and an important part of the entire experience.

 

 

Eerder gepubliceerd op het Daphne Fotoblog op 19 december 2014.

Straf op de billen: het beste medicijn voor meiden

  • Een meisje dat over de knie ligt en op haar blote billen krijgt.

Billenkoek: voor meiden de beste straf

Als je straf op de billen goed en positief inzet, kun je er bij meiden enorm veel mee bereiken.

Als je straf op de billen goed en positief inzet, kun je er bij meiden enorm veel mee bereiken.

Over de knie en straf op de blote billen is nog steeds de beste manier om ongewenst gedrag van volwassen meiden te corrigeren. Veranderen wordt makkelijker.

Billenkoek is de voor meiden de beste straf. Dat klinkt verrassend, maar toch is het waar. Het is al eeuwenlang de een uitstekende manier om gedrag te veranderen.

Natuurlijk is het niet leuk wanneer je met straf te maken hebt. Vooral niet als jij degene bent die de straf krijgt. Straf is vooral vervelend. Dat is natuurlijk ook de kern van straf. Billenkoek krijgen is natuurlijk helemaal vervelend en bovendien doet het pijn. Gelukkig is het niet gevaarlijk. Daarmee is het al een uitstekend voorbeeld van een goede straf.

Het zou fijner zijn als het in je leven vooral draait om geluk, plezier, zelfontplooiing en zelfrealisatie. Helaas is dat niet altijd het geval.

Om al die mooie dingen voor jezelf te bewerkstelligen moet je vaak iets doen. Niks komt vanzelf. Als iets wel vanzelf komt zonder dat je daar iets voor hoeft te doen, heeft het waarschijnlijk weinig waarde. We gaan er maar even van uit dat ook jij streeft naar geluk en plezier, zelfontplooiing en zelfrealisatie.

Soms ben je een vijand voor jezelf

Soms maak je het jezelf heel erg moeilijk en ben je zelf je ergste vijand. Dat kunt dat afleren en dat gaat sneller als je op je blote billen krijgt.

Soms maak je het jezelf heel erg moeilijk en dat kunt dat afleren als je op je blote billen krijgt.

Het is echter een treurig feit dat veel mensen ontwikkeling voor zichzelf blokkeren in plaats van stimuleren. Dat kan komen door het stellen van verkeerde prioriteiten, het volharden in verkeerde gewoontes, onnadenkendheid, etc. In feite allemaal slechte dingen. Het gaat allemaal om minder goede gewoontes waar je vooral zelf last van hebt. Je bent dan even een vijand van jezelf.

Natuurlijk kun accepteren dat dit zo is. Accepteren dat je nu eenmaal op die manier in elkaar zit. Dat betekent dat je genoegen neemt met allerlei beperkingen, terwijl het ook heel goed anders zo kunnen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om te veranderen. Je kunt ervoor zorgen dat je jezelf niet meer in de weg zit. Dat is natuurlijk een veel betere optie. Daarvoor moet je wel je gedrag veranderen. Dat gaat meestal niet vanzelf en ook niet gemakkelijk. Als het gemakkelijk was geweest om te veranderen had je dat allang zelf gedaan.

Het veranderen van gewoontes is lastig. Zelfs als je zelf die verandering wel zou willen doormaken.

Gelukkig zijn er manieren om veranderingen makkelijker te maken. Een belangrijke hulp om veranderingen gemakkelijker te maken is straf. Vooral als het om echte billenkoek gaat. Zodra vrouwen en meiden het op hun billen voelen, verandert er iets.

Gedrag veranderen met onprettige en positieve straf

Straf die even onprettig is maar daarnaast vooral positief bijdraagt aan gedragsverandering werkt het best. Het feit dat billenkoek zo veel en zo lang in de opvoeding en het onderwijs gebruikt werd was omdat het zo goed werkte.

Straf die even onprettig is maar daarnaast vooral positief bijdraagt aan gedragsverandering werkt het best. Het feit dat billenkoek zo veel en zo lang in de opvoeding en het onderwijs gebruikt werd was omdat het zo goed werkte.

In het algemeen is het zo dat je twee dingen kunt doen om het gedrag van mensen te veranderen: belonen en bestraffen.

Een beloning is prettig en positief. Op deze website besteden we er niet al te veel aandacht aan omdat er al elders al voldoende aandacht voor is en omdat beloning meestal automatisch bij succes ingebouwd is. Op het moment dat je gewenst gedrag aan de dag legt, leidt dat meestal tot resultaten die je als prettig en belonend ervaart.

Een straf is onprettig en negatief. Althans, zo wordt het vaak gezien. Dat een straf een onprettige gebeurtenis is, is juist de kern van de zaak. Als een straf niet onprettig is, zal hij ook niet werken. Voor mensen die niet in acute geldnood zitten, heeft het krijgen van een bekeuring niet veel effect, behalve voor de schatkist dan. Door toepassing in het verleden is straf in een negatief daglicht komen te staan. Het ging dan vaak om straffen die bijvoorbeeld onnodig wreed waren. Heel vaak werd er ook geen rekening gehouden met de persoonlijk situatie. Straffen hadden soms vooral te maken met onderdrukking of terreur. Dit is niet het soort straf waar we het in deze website over hebben. We hebben het hier vooral over straf als mechanisme en hulpmiddel om gewenste veranderingen te faciliteren bij volwassen meiden en vrouwen.

Straf moet vooral een combinatie zijn van onprettig en positief, waarbij het positieve overheerst. Gevoeligheid voor en reageren op straf hoort bij mensen. Het zit ingebakken, ‘hard wired’, bij de ene persoon meer dan bij de ander. Tegelijk is het bestaan van straf universeel, van alle culturen en van alle tijden. Straf heeft effect. Als je straf goed en positief inzet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken. Al eeuwenlang blijken mensen te leren van straf. Het is mogelijk om deze veranderingskracht in onze huidige tijd te gebruiken. Dat betekent vooral: in vrijwilligheid en op de goede manier.

Als je op je blote billen krijgt is even onprettig. Dat valt niet te ontkennen en is ook de bedoeling. Dat is een belangrijke verklaring van de goede werking. Het moet ook positief zijn om op je billen te krijgen, omdat je daardoor makkelijker verandert en een door jou gewenste richting.

Straf hoort op je billen

Billenkoek bij meiden is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.

Billenkoek bij meiden is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.

In alle culturen, in alle volken en in alle tijden is straf op de billen toegepast. Kennelijk werkt het. In de huidige tijd vinden we dat niet meer passen en doen we het dus niet. In onze cultuur heeft lijfstraf geen plaats meer in de opvoeding. Bescherming van de persoonlijke integriteit is daarbij een groot goed. Volwassenen hebben echter een eigen zelfbeschikkingsrecht.

Er zijn veel meiden en vrouwen die uit eigen wil er open voor staan om straf te ondergaan als ze dat verdiend hebben. Want het feit dat ergens straf op staat en ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd werkt wél! Misschien geldt dit niet voor iedereen, maar wel voor veel mensen. Uiteraard hebben we het hier dan niet over ‘dramatische’ en ‘excessieve’ straf, maar over ‘gewone’ straf. Maar wel: ‘echte’ straf. Iets dat ook daadwerkelijk effect heeft.

In vroegere tijden was billenkoek de meest toegepaste en ‘gewone’ straf. Dat gold vooral in huis en op school. Vroeger werd er soms van uitgegaan dat vooral meiden en vrouwen nooit te oud waren om op hun billen te krijgen. Afgezien van het straf-aspect, had billenkoek bij meiden en vrouwen vaak ook andere positieve effecten.  Het begon thuis en als je uit huis ging om te trouwen nam je echtgenoot de taak over. Nu is dat geheel anders en ligt de keus bij de vrouw zelf. Bij de Daphne Methode is billenkoek een belangrijk middel en je kunt zelf kiezen of je dat wilt of niet.

Billenkoek is voor meiden de meest pure straf

Het is de bedoeling dat je straf even goed voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Het is de bedoeling dat je straf even goed voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Bij het veranderen van het gedrag van jezelf of anderen heeft naast beloning ook straf een plaats. Het is zonde om zomaar zoveel mogelijkheden om te veranderen en te verbeteren te diskwalificeren. Nog steeds is het krijgen van billenkoek de meest pure straf die denkbaar is. Dit is niet gekoppeld aan leeftijd. Billenkoek past goed bij veel meiden en vrouwen en dat vinden vooral die vrouwen zelf. Voor de vrouwen die ervoor gekozen hebben om dit aan den lijve ondervinden is een pak op de billen de meest universele en complete straf omdat het:

  • pijn doet – het is de bedoeling dat je straf daadwerkelijk voelt en als je een vakkundig pak op je blote billen krijgt voel je dat beslist.
  • onderwerping aan autoriteit inhoudt – de kern van straf is dat de straffer bepaalt en de gestrafte ondergaat. Op dat moment heeft even niets te zeggen. Gelukkig maar, vinden ze vooral zelf.
  • geabsorbeerd wordt – het effect dat billenkoek als straf op meiden en vrouwen kan hebben blijft verbazen. Afgezien van dat de billen worden geraakt, wordt ook iets diepers op een onbewust niveau geraakt. Vrouwen die het op de goede manier hebben meegemaakt weten inderdaad zeker dat het past en dat hun billen inderdaad hiervoor bedoeld zijn.
  • effectief is, mits deskundig en persoonspecifiek toegepast. Simpel gezegd: het werkt.

We zijn ervan overtuigd dat voor veel meiden en vrouwen het goed bij de persoonlijkheid past om van tijd tot tijd straf te krijgen. Billenkoek was, is en blijft hiervoor de beste manier. Dan gaat alles beter en lukt er veel meer. We denken dat dit bij 1 op de 7 vrouwen en meiden het geval is. Het is vooral aan die vrouwen zelf om hier iets mee te doen.

Billenkoek hoort op je blote billen

Straf op je blote billen is het best. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Straf op je blote billen is het best. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

In de begeleiding gaat het om volwassen meiden en vrouwen die met eigen instemming straf krijgen. In zo’n geval hoort de straf op de best denkbare manier gegeven te worden Dat is op de blote billen. Een reden hiervoor is, onder andere, dat er geen valide reden is om het anders te doen.

Maar het voegt ook heel duidelijk iets toe. Straf op je blote billen is het best omdat:

  • het op die manier meer pijn doet – straf is niet het moment om consideratie te hebben en er is een zekere mate van pijn nodig om de straf effectief te laten zijn. Helaas maar waar.
  • enige schaamte of gêne met zich mee kan brengen, zodat het ook meer als straf voelt. Zeker in het begin is het natuurlijk wel even wennen om je billen bloot te maken.
  • het veilig is omdat degene die straf geeft ziet wat hij doet. Meidenbillen kunnen veel hebben maar het is toch belangrijk om te zien hoe het er mee gaat.

De billen van volgroeide meiden en vrouwen zijn door de natuur optimaal geschikt gemaakt voor het ontvangen en absorberen van billenkoek.

Kleren zitten alleen maar in de weg. Daarom gaat je broek of je rok even aan de kant om je billen vrij te maken.

Begeleiding volgens de “Daphne Methode” betekent dat je altijd een stevig pak op je blote billen krijgt als je dat verdient hebt. Dat werkt nou eenmaal het beste, vooral bij meisjes en vrouwen.

Hulpmiddelen om straf op de billen te geven

Op sommige Amerikaanse High Schools wordt ook nu nog een paddle gebruikt om straf op de billen te geven.

Op sommige Amerikaanse High Schools wordt ook nu nog een paddle gebruikt om straf op de billen te geven.

In de loop van de geschiedenis zijn veel er hulpmiddelen beschikbaar gekomen om meiden en vrouwen straf op hun billen te geven. Zoals gezegd, werd straf op de billen in het verleden veel toegepast. Billenkoek is het archetype en de oervorm van straf.

In al deze toepassingen zijn binnen diverse volken en landen tradities ontstaan. De belangrijkste en meest verspreide is het over de knie gelegd worden. Dit is zo universeel, dit zou je weer als het archetype, de oervorm van billenkoek kunnen zien.

In Amerika kreeg een meisje kreeg thuis vaak met een haarborstel. Hele generaties meisjes zijn hiermee groot geworden. Op school werd altijd paddle gebruikt, een houten slaginstrument. Tot enkele tientallen jaren geleden gold dat voor bijna iedere school in Amerika, tegenwoordig gebruikt men de paddle alleen nog in de zuidelijke staten van Amerika. Op katholieke school werd daarentegen juist weer vaak een riem of een ‘strap’ gebruikt, een slaginstrument van leer.

Een Engels meisje kreeg op school met een slipper of een rietje (‘cane’, spaans rietje), terwijl in Schotland vooral een tawse gebruikt werd (een leren slaginstrument eindigend in meerdere tongen).

Meiden en vrouwen in begeleiding gaan meestal eerst over de knie en krijgen daarna met een instrument. Deze combinatie geeft over het algemeen het beste resultaat.

Straf op de billen krijgen even doet pijn

Als je straf op je billen krijgt doet het pijn. Daarom werkt het juist zo goed.

Als je straf op je billen krijgt doet het pijn. Daarom werkt het juist zo goed.

Als je billenkoek op je blote billen krijgt doet het absoluut pijn. Dat is ook de bedoeling. Ook hier geldt: “no pain, no gain”.

Het is wel ongewoon om te doen. De standaard omgangsvorm vereist dat vrouwen met respect behandeld moeten worden en het niet aardig en niet politiek correct om meisjes en vrouwen pijn te doen. Het paradoxale is dat je de eigenheid en de behoefte van de betreffende vrouw soms juist respecteert door een daad te stellen en billenkoek te geven.

Aan de andere kant doet een pak op je blote billen krijgen geen onmenselijke pijn. Integendeel, het is juist heel menselijk omdat mensen het al eeuwenlang op die manier toepassen. Maar je voelt het wel degelijk. Dat moet ook.

Deze pijn is een noodzakelijk ingrediënt om het gewenste effect te bereiken. Zonder deze pijn is het plaatje niet compleet en zou het geheel onvoldoende of niet werken.

Het is juist het mooie dat je billen hebt. Daarmee heeft je lichaam een manier om even te voelen zonder dat het gevaarlijk is. Vooral billen van vrouwen en meisjes zijn helemaal geschikt om billenkoek te krijgen. Een omstandigheid om van te profiteren.

Huilen als je straf op de billen krijgt

Sommige vrouwen gaan huilen als ze op hun billen krijgen en dat lucht altijd erg op.

Sommige vrouwen gaan huilen als ze op hun billen krijgen en dat lucht altijd erg op.

Het is niet vreemd dat een vrouw of meisje gaat huilen als ze een stevig pak op haar blote billen krijgt.

Iedereen is verschillend, uiteraard. Ook als het om huilen gaat. Sommigen huilen makkelijk, anderen nooit. Maar zouden het wel willen.

Als het lukt om te huilen, lucht dat meestal enorm op. Huilen werkt als een catharsis, een intense ervaring waarmee je ook iets emotioneels oplost. Een reinigende ontlading. Het eindelijk kunnen huilen geeft dan ruimte. Huilen mag en is goed.

Het is echter geen vaststaand feit of een garantie dat je elke keer gaat huilen als je billenkoek krijgt. Er zijn vrouwen en meiden die nooit huilen als ze op hun billen krijgen, maar wel als ze een sentimentele film op TV kijken. Huilen is geen randvoorwaarde om een pak op je billen effectief te laten zijn.

Op je billen krijgen doet zeer. Als een volwassen vrouw op de goede manier met een rietje op haar blote billen krijgt, doet dat misschien wel zo zeer dat ze ervan huilen moet. Of ze kan gaan huilen in een poging om de straf op te laten houden. Een goede begeleider heeft hier voldoende ervaring mee en gaat door dat hij denkt dat het voldoende is geweest. Pas dan is het voorbij en krijg je troost na zo’n intensieve ervaring.

Billenkoek bij meiden regelmatig herhalen

Veel meiden functioneren het beste en bereiken het meeste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Veel meiden functioneren het beste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Hoewel het effect van billenkoek bij meiden heel gunstig is, is het helaas niet zo dat één enkele keer afdoende is. Het is de aanpak en het regime die gedragsveranderingen bewerkstelligt.

Vooral als je een studente bent of als je het moeilijk vindt om je aan je afspraken te houden is het belangrijk dat je regelmatig een gesprek met je begeleider hebt. In de praktijk blijkt eens in de drie, vier weken een goede basis. Als het langer duurt zakt het effect weer weg. Soms is het echter nodig de touwtjes strakker aan te halen. Je moet dan vaker bij de begeleider verschijnen om te vertellen hoe het gaat.

De ervaring leert dat er elke keer wel genoeg reden is om op je billen te krijgen. Dat is ook helemaal niet zo erg. Er zijn nu eenmaal veel vrouwen en meiden die het beste functioneren als ze regelmatig een stevig pak billenkoek op hun blote billen krijgen. Daar voelen ze zich goed bij en daar worden ze sterker van

Door op deze manier verantwoording af te leggen en intensief bezig te zijn maak je een enorm groeiproces door dat op een andere manier niet te realiseren is.