Privacybeleid en Foto Disclaim

Privacybeleid en Foto Disclaim – Nederlands

Scroll down for the English version

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.daphnefoundation.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Je bent vrij om je eigen naam te gebruiken of een verzonnen naam (“nick”).

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Omdat het mogelijk is dat in afbeeldingen EXIF GPS locatie gegevens opgenomen zijn, kunnen gebruikers geen afbeeldingen naar de site uploaden.. Daardoor wordt voorkomen dat bezoekers van de site de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens kunnen inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

We gebruiken geen inlogpagina, dus we slaan ook geen tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Overigens bevatten deze cookie geen persoonlijke gegevens en worden verwijderd zodra je je browser sluit.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

We sluiten geen gegevens in van andere sites.

Met wie we jouw gegevens delen

We delen je gegevens met niemand.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een reactie achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Herkomst afbeeldingen

Alle afbeeldingen op de Daphne websites (daphnefoundation.nl, studiediscipline.nl, sportdiscipline.nl en daphnemethode.nl) zijn publiekelijk aanwezig op internet.

De meesten zijn ‘stock graphics’ (gratis en/of betaald), sommigen zijn duidelijk Public Domain / Creative Commons en van anderen is de status onduidelijk omdat ze gedurende een lange tijd en op grote schaal verspreid zijn via websites en platformen als Tumblr, Yahoo, Webshots, en dergelijke. Geen enkele afbeelding wordt gepresenteerd als eigen werk. Er is geen enkel financieel gewin door het publiceren van de afbeeldingen.

Als u het copyright van een afbeelding bezit en u bent van mening dat de bronvermelding niet duidelijk genoeg of incorrect is of u bent van mening dat de afbeelding verwijderd moet worden, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

 


Privacy policy and Photo Disclaim – English

Blader omhoog voor de Nederlandse versie.

Who we are

Our site address is: https://www.daphnefoundation.nl.

Comments

When visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the comment form, the visitor’s IP address and browser user agent to help detect spam. You are free to use your own name or a made-up name (“nick”).

An anonymous string created from your e-mail address (also called a hash) may be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved, your profile picture is publicly visible in the context of your comment.

Media

Because it is possible that images contain EXIF GPS location data, users cannot upload images to the site. This prevents site visitors from downloading images from the site and viewing the location data.

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, e-mail address and site may be stored in a cookie. We do this for your convenience so you don’t have to fill in these details again for a new comment. These cookies are valid for one year.

We do not use a login page, so we also do not store a temporary cookie to check if your browser accepts cookies. By the way, these cookies do not contain any personal data and are deleted as soon as you close your browser.

When you edit or publish a post, an additional cookie is stored by your browser. This cookie contains no personal data and only holds the post ID of the article you edited. This cookie expires after one day.

Embedded content of other sites

We do not embed any data from other sites.

Who we share your data with

We do not share your data with anyone.

How long we keep your information

When you leave a comment, that comment and its metadata is stored forever. This allows us to recognize and approve follow-up comments automatically rather than having to moderate them.

What rights do you have over your data

When you leave a comment, you can request an export file of the personal data we have on you, including all the data you have given us. You can also request that we delete all the personal data we hold about you. This does not include data that we are obliged to retain for administrative, legal or security purposes.

Image sources

All images on the Daphne websites (daphnefoundation.nl, studiediscipline.nl, sportdiscipline.nl and daphnemethode.nl)  are already publicly available on the internet.

Most are ‘stock graphics’ (free and/or paid subscription), others are clearly identified as Public Domain. / Creative Commons and the legal status of others is undefined because they are circulating for quite a while and on a large scale on websites and platforms like Tumblr, Yahoo, Webshots and the like. None of these images are presented as own work. There is no financial benefit from posting them whatsoever.

If you own the copyright of an image and you feel that the source is not clearly stated or the image should be removed, please contact us.